Kommunikativt ledarskap på funktionshindersområdet – Praktiska utmaningar, reflexivt förhållningssätt

Denna uppsats ger en inblick i pågående processer på funktionshindersområdet i personliga assistanssammanhang. Baserat på min arbetslivserfarenhet som personlig assistent reflekterar jag över några praktiska utmaningar man kan ställas inför och analyserar situationer med grund i kommunikativa ledarskapsteoretiska resonemang i en vidare samhällelig kontext. Hur utövas ett kommunikativt ledarskap i assistanssammanhang? Vart leder vägen bortom samtida neoliberala organisationsprinciper? På vilka sätt kan aktörer på funktionshindersområdet göra sina röster hörda? Mitt huvudsakliga argument är att vi gör våra röster hörda genom reflexiva vittnesmål för att komma närmare en gränsöverskridande assistansverksamhet.

Keywords: Personlig assistent, kommunikativt ledarskap, New Public Management

personlig assistans

Advertisements
Posted in Uncategorized

Uppväxtmiljön på barnhem varierar

En artikel som indikerar vikten av att uppmärksamma marginaliserade röster på adoptionsområdet.

marginaliserade röster

Posted in Uncategorized

Tourism’s Role in Sri Lanka’s Adoption Practice – Representations of Children’s Homes

The prevailing gaze on foreign adoptions of children is to a great extent supported by tourists’ reflections over children’s homes and translations of local circumstances outside of their homelands. Because many of these foreign persons who engage themselves in communications regarding the adoption phenomenon are adoptive parents certain things are focused while others are completely or partly unexplored on the adoption area. For instance, when turning to the dominating literature and research ideas are normalized about the good life only being possible to live in foreign adoptive parents’ birth countries. On the whole, the adoption act is represented as a just and well-intended intervention in the adoption discourse.

My study is grounded in fieldwork carried out in Sri Lanka during two extended visits of approximately six month between 2007 and 2012. The fieldwork includes an ethnographic collection of reports, articles, newspaper items, official Swedish State documents, marketing of charter trips to Sri Lanka and life-histories from persons who grew up in Sri Lankan children’s homes as well as participant observations in such children’s homes. Altogether, I investigate some cultural processes involving links between the tourism to Sri Lanka and the Sri Lankan adoption practice which contribute to making a deeper understanding of how the order of things has been outlined in adoption contexts. My main argument is that the historical and contemporary tourism plays a greater role than what one generally imagines.

Regarding the frontlines of anthropological research I explore the ways in which forms of individual and collective life is reflected over and valued as well as how persons are constituted as citizens through reflexive practices as a part of a citizenship project transcending the borders of the nation-state. Put on its edge the thesis concerns the question of how individuals should live as citizens.

Keywords: Sri Lanka, child adoption, children’s homes, tourism, citizenship

Master Thesis 2013

Posted in Uncategorized

Turismens roll i Sri Lankas adoptions praktik – Representationer av barnhem

Turisters reflektioner över barnhem och översättningar av lokala förhållanden utanför sina hemländer underbygger i stor utsträckning den rådande synen på utlandsadoptioner av barn fram till idag. Eftersom många av dessa utländska personer som engagerar sig i kommunikationer om adoptionsfenomenet är adoptivföräldrar ställs vissa saker i fokus medan andra är helt eller delvis outforskade på adoptionsområdet. När det exempelvis gäller den dominerande litteraturen och forskningen normaliseras bland annat föreställningar om att det goda livet endast kan uppnås som medborgare i utländska adoptivföräldrars hemländer. I sin helhet framställs adoptionshandlingen som en rättrådig och välmenad intervention i adoptionsdiskursen.

Min studie bygger på ett fältarbete i Sri Lanka som har utförts i två omgångar under sammanlagt cirka sex månader mellan åren 2007-2012. Fältarbetet inkluderar en etnografisk insamling av rapporter, artiklar, tidningsnotiser, officiella svenska statliga dokument, marknadsföring av resor till Sri Lanka och livshistorier från personer som har växt upp på olika barnhem i landet samt deltagande observationer på srilankesiska barnhem. Sammantaget undersöker jag några kulturella processer som involverar länkar mellan turismen till Sri Lanka och landets adoptionspraktik vilket bidrar till att fördjupa förståelsen för hur sakernas ordning har grundlagts på adoptionsområdet. Mitt huvudsakliga argument är att den historiska och samtida turismen spelar en större roll än vad man i allmänhet föreställer sig i adoptionssammanhang.

Vad gäller den antropologiska forskningsfronten relaterar undersökningen till sätten på vilka former av individuellt och kollektivt liv reflekteras över och värderas samt hur personer formges som medborgare genom reflexiva översättningspraktiker som en del av ett medborgarskapsprojekt som överskrider nationalstatens gränser. Frågan om hur individer bör leva som medborgare ställs på sin spets i denna studie.

Keywords: Sri Lanka, adoption, barnhem, turism, medborgarskap

Masteruppsatsen2013

Posted in Uncategorized

‘Buddha for sale’

End the commercialization of Buddhism!

commercialization

kommersialisering

Posted in Uncategorized

Talet om ‘techno-coolies’ – Transnationell mobilitet, globala maktskiften

Mina första tankar på att undersöka talet om ’techno-coolies’ fick en oförväntad och överraskande vändning då jag kom till insikt att detta tal, medvetet eller omedvetet, dolde mer än det synliggjorde. Därför inspirerades jag att tillämpa serendipitetsmetodologin för att spåra fruktbara riktningar för uppsatsen som kunde leda vägen mot nya förståelser av vad som är känt. Med begreppen ’governmentality’ och ’regim’ går jag bla. utöver diskussioner om ’techno-coolies’, som för associationerna till problematiseringar av ’kulier’ under den västerländska kolonialtiden, och ser hur Indien och Kina förändrar sina positioner i världen genom skapandet av en distinkt mobilitetsregim i det postkoloniala tillståndet inom den informationsteknologiska eran.

Kina och Indien

Posted in Uncategorized

Återuppväckning av det indoeuropeiska projektet?

En text som ifrågasätter Tännsjös artikel i Mana nr. 4, 2008.

indoeuropeiskt projekt…

Posted in Uncategorized